english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
NAVIGÁCIA: Home
Get the Flash Player to see this player.
Pracoviská rektorátu
AddThis Social Bookmark ButtonKatedra slovenského jazyka a literatúry PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

telefón: +421 44 43 22 708

https://www.facebook.com/groups/119962091417597/

vedúca katedry:

d_balakova

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
dana.balakova[zavinac]ku.sk

 

 

 zástupkyňa vedúcej katedry:

v_kovacova

PhDr. Viera Kováčová, PhD.
viera.kovacova[zavinac]ku.sk

 

 

 

metodik praxe:

k_vilcekovaPaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.
katarina.vilcekova[zavinac]ku.sk
sekretariát katedry:
z_benczovaIng. Zuzana Benczová
zuzana.benczova[zavinac]ku.skŠtruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:

gombala e

prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc.
eduard.gombala[zavinac]ku.sk

 

 


m_ligos
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
milan.ligos[zavinac]ku.sk
funkčné miesto docent:

d_balakovadoc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
dana.balakova[zavinac]ku.sk

 

 

  funkčné miesto odborný asistent:

jana_juhasova_ksjlMgr. Jana Juhasová, PhD.
jana.juhasovaksjl[zavinac]ku.sk
v_kovacovaPhDr. Viera Kováčová, PhD.
viera.kovacova[zavinac]ku.sk
e_prihodovaPaedDr. Eva Príhodová, PhD.
edita.prihodova[zavinac]ku.sk
k_vilcekovaPaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.
katarina.vilcekova[zavinac]ku.sk
funkčné miesto asistent:

spolupracovníci z iného pracoviska KU:

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.

PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

Mgr. Peter Zmátlo, PhD.

Katarína Markovičová, PhD.

externí spolupracovníci:
v_barborikdoc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

 

 

 

kisova_janaMgr. Jana Kišová,PhD.

 

 

 

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Ing. Rastislav Galan, PhD.

 

Výskum

Vedecký výskum a pedagogické pôsobenie jednotlivých členov a spolupracovníkov KSJL:

 

DIDAKTIKA

 

Prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

–     garant študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, jazyk a kultúra Slovenska

–     výskumne sa zameriava na otázky didaktiky materinského jazyka, najmä na problematiku motivácie vo vyučovaní slovenského jazyka

–     vyučuje predmety teória vyučovania materinského jazyka, didaktika jazyka, didaktika slohu a komunikácie, základy medziľudskej komunikácie, psychológia ľudskej komunikácie

 

PaedDr. Katarína Vilčeková

–     výskumne sa zaoberá genologickými otázkami v staršej slovenskej literatúre,

–     vyučuje predmety staršia slovenská literatúra, didaktika literatúry, literárna exkurzia, je metodičkou praxe

 

LINGVISTIKA

 

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.

-      vedecky sa venuje otázkam frazeológie, komparatívnej frazeológie, konkrétne téme biblickej frazeológie

-      vyučuje predmety syntax, rétorika a rečová kultúra, morfematika,  frazeológia

 

PhDr. Viera Kováčová, PhD.

–     vedecky sa profiluje v rámci dialektológie, predovšetkým sa zaoberá problematikou aktuálneho vývoja slovenských nárečí, najmä východoslovenských (sotáckych)

–     vyučuje predmety fonetika a fonológia, morfológia, vývin slovenského jazyka, dialektológia

 

Mgr. Jana Kišová, PhD.

–     výskumne sa zaoberá sociolingvistikou, lexikológiou, skúma najmä problematiku neologizmov v slovenčine

–     vyučuje predmety úvod do štúdia jazyka, štylistika, psychológia ľudskej komunikácie

 

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

–     spolupracovník KSJL, publikuje v oblasti onomastiky, toponomastiky

–     vyučuje predmety staroslovienčina, slavistika, dejiny spisovnej slovenčiny

 

TEÓRIA A DEJINY LITERATÚRY

 

PaedDr. Edita Príhodová, PhD.

–     výskumne sa zameriava na otázky slovenskej medzivojnovej literatúry, katolíckej moderny, poetiky Janka Silana

–     vyučuje predmety literatúra národného obrodenia, interpretácia umeleckého textu, vybrané kapitoly z dejín slovenskej kultúry

 

Mgr. Jana Juhásová, PhD.

–     vedecky sa zaoberá problematikou básnickej modlitby, napríklad litanických postupov v poézii nadrealistov

–     vyučuje predmety teória literatúry, slovenská medzivojnová literatúra, tvorivé písanie, slovenská literatúra vo filmovom a dramatickom umení

 

Mgr. Vladimír Barborík, PhD.

–     vedecky sa profiluje v oblasti výskumu slovenskej prózy 20. storočia, zaoberá sa dielom Vincenta Šikulu, Gejzu Vámoša, Pavla Hrúza a iných

–     vyučuje predmety próza 1945-1989, súčasná slovenská literatúra, česká literatúra

 

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.

–     výskumne sa zameriava na otázky schematickej literatúry (50. roky 20. storočia)

–     vyučuje predmet slovenský realizmus

Publikácie

Výber z publikačnej činnosti členov KSJL:

2015:


obal CD Túry do textúry IV / Editorka: Mgr. Jana Juhásová, PhD., VERBUM – vydavateľstvo KU Ružomberok, 2015, 214s., ISBN 978-80-561-0225-1

 

 

 

2014:

no photo

Vývin slovenskej prózy po roku 1989. / Vladimír Barborík, vydavateľstvo Inaque, 2014, 97s.,  ISBN 978-80-89737-05-5,  

2013:

TdTIV CD oprava21

Túry do textúry III / Edita Príhodová, Katarína Vilčeková, VERBUM – vydavateľstvo KU Ružomberok 2013, 175s., ISBN 978-80-561-0007-3

 

 

nasledije a

 Наследие Библии во фразеологии - Nasledije Biblii vo frazeologii. / Baláková, Dana – Kováčová, Viera – Mokienko, Valerij M.:  Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2013. 308 s. ISBN 978-3-86006-406-1

 

 

VKZD a

Vybrané kapitoly z dialektológie : učebné texty a materiály / Viera Kováčová ; rec. Ladislav Bartko, Štefan Lipták. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 302 s. - ISBN 978-80-8084-933-7.

 

 

2012:

janko_silan

Janko Silan Medziobdobie : janko_silan_cdvýber z publikovaných a nepublikovaných textov - Verbum - vydavateľstvo KU, 2012, ISBN 978-80-8084-928-3.

 

 

 

2011:

dynamika

Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie : (fond somatických frazém) / Dana Baláková. - 1. vyd. - Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2011. - 315 s. - ISBN 978-3-86006-368-2.

 

 

 

Kontexty_a_inpircie_KMKontexty a inšpirácie katolíckej moderny / ed. Edita Príhodová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2011. - 271 s. - ISBN 978-80-8084-779-1.

 

 

 

 

Mary_WardovMary Wardová - jej osobnosť a jej Inštitút / Henriette Petersová ; zodp. red. Edita Príhodová. - Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. - 806 s. - ISBN 978-80-89231-54-6.

 

 

Rozvjanie_motivcie_u_iakov_vo_vyuovan_sloveninyRozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny : (aktuálne výsledky výskumu a perspektívy) / Milan Ligoš, Beáta Murinová, Ivana Halašová, Tomáš Jablonský, Juraj Holdoš. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2011. - 337 s. - ISBN 978-80-8084-785-2.

 

 

 
 
 
 
 
 
2010:
phraseologishe_studien

Phraseologische Studien = Frazeologičeskije issledovanija : dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie = Dinamičeskije tendencii v slavjanskoj frazeologii / red. Dana Baláková, Harry Walter. - Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2010. - 356 s. - ISBN 978-3-86006-354-5.

 

 

Sotcke_nreiaSotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie / Viera Kováčová. - 1. vyd. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010. - 173 s. - ISBN 978-80-8084-549-0.

 

 

Varia_XVIIVaria XVII : zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov : (Liptovská Osada -Škutovky, 7.-9.11.2007) / zost. Viera Kováčová. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010. - 556 s. - ISBN 978-80-8084-550-6.

 

2009:

Aspekty_l-v_IIAspekty literárnovedné a jazykovedné II : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku / editorky Viera Kováčová, Dana Baláková, Jaromíra Šindelářová. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 238 s. - ISBN 978-80-8084-448-6.

 

 

Odborov_didaktikaOdborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. v Ružomberku 8.-9.9.2009 / ed. Edita Príhodová. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010. - 468 s. - ISBN 978-80-8084-562-9.

 

 

Vvin_sasnej_frazeolgieVývin súčasnej frazeológie : východiská, podoby, uplatňovanie, akceptácia / Jozef Mlacek, Dana Baláková, Viera Kováčová. - 1. vyd. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 221 s. - ISBN 978-80-8084-519-3.

 

 

 

Zklady_jazykovho_a_lit._vzdelvania_IZáklady jazykového a literárneho vzdelávania I. : úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry / Milan Ligoš. - 1. vyd. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 120 s. - ISBN 978-80-8084-429-5.

 

 

Zklady_jazyk._a_lit._vzdel._IIZáklady jazykového a literárneho vzdelávania II. : úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry / Milan Ligoš. - 1. vyd. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 145 s. - ISBN 978-80-8084-430-1.

 

 

Try_do_textryTúry do textúry I. [elektronický zdroj] : (alebo Keď z motyky vystrelí...) : zborník príspevkov zo študentskej konferencie / ed. Edita Príhodová. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM); 86 s. - Elektronický zborník. - ISBN 978-80-8084-432-5. - Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.

2007:

Aspekty_lit.-a_jv._Aspekty literárnovedné a jazykovedné : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku / editorky Dana Baláková, Viera Kováčová. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007. - 158 s. - ISBN 978-80-8084-194-2.

 

frazeologicke_studie_5Frazeologické štúdie V : princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii / editori Dana Baláková, Peter Ďurčo. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007. - 425 s. - ISBN 978-80-8084-204-8.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2006:

Oborov_didaktikaOdborová didaktika pri príprave učiteľa materinského jazyka a cudzieho jazyka = Fachdidaktik im Mutter-und Fremdsprachenunterricht : (slovenčina, čeština, nemčina) = (Slowakisch, Tschechisch, Deutsch) / editor Milan Ligoš. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006. - 455 s. - ISBN 80-8084-082-2.

 

2003:

Motivacne_a_duch

LIGOŠ, M. 2003.  Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka. Ružomberok :  FF  KU, 2003. 111 s. ISBN 80-89039-16-2. Elektronická verzia ISBN 978-80-8084-881-1, 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

NástenkaNapísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Štvrtok, 24 September 2015 12:47)

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Kontakt

Prezentácia KRaNV

kontakt:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

telefón: +421 44 43 22 708

vedúci katedry:

modorosi i

Ivan Moďoroši, PhD.
ivan.modorosi[zavinac]ku.sk
zástupca vedúceho katedry:

 

metodik praxe:

nagranova i

ThDr. Mária Nagranová, PhD.
maria.nagranova[zavinac]ku.sk

 

 

 

sekretariát katedry:
kudlickova k
Katarína Kudličková
katarina.kudlickova[zavinac]ku.sk 

Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
j_moricovaprof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
jana.moricova[zavinac]ku.sk
funkčné miesto docent:
cabanp

doc. ThDr. Peter Caban, PhD.
peter.caban[zavinac]ku.sk


j_trstenskydoc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.
jozef.trstensky[zavinac]ku.sk
funkčné miesto odborný asistent:
d_iskrovaThDr. Daniela Iskrová (sr. Júlia), PhD.
daniela.iskrova[zavinac]ku.sk
modorosi iIvan Moďoroši, PhD.
ivan.modorosi[zavinac]ku.sk
funkčné miesto asistent


spolupracovníci z iného pracoviska KU:
prof. ThDr. PaeDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
doc. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

externí spolupracovníci:
ThLic. Roman Seko

PhLic. Mgr. Ing. Branislav Kopal MA

Mgr. Jana Petreková

ThDr. Mária Nagranová, PhD.

ThDr. HeLic Pavol Kollár, PhD.

Výskum

Publikácie

Nástenka

word Tézy na skúšku  prof.Dudu - Kánonické právo


 

Napísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Štvrtok, 30 Október 2014 23:27)

Katedra psychológie PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button


Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Katedra psychológie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

telefón: +421 44 43 22 708

vedúca katedry:
lajciakovaPaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
petra.lajciakova[zavinac]ku.sk

 


sekretariát katedry:
kudlickova kKatarína Kudličková
katarina.kudlickova[zavinac]ku.sk 

 

Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:

i_cermakprof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
ivo.cermak[zavinac]ku.sk


 

funkčné miesto docent:

j_dan

doc. PhDr. Jiři Dan, CSc., m. prof. KU
jiri.dan[zavinac]ku.sk

 

 


chrz vladimir

doc. PhDr. Vladimír Chrz, PhD.
vladimir.chrz[zavinac]ku.sk

 

 

 

 


funkčné miesto odborný asistent:

durka r 100 100Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
robert.durka[zavinac]ku.sk

j_holdosMgr. Juraj Holdoš, PhD.
juraj.holdos[zavinac]ku.sk
lajciakovaPaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
petra.lajciakova[zavinac]ku.sk
externí spolupracovníci:

PhDr. Gabriela Boldizsárová

Mgr. Ľubomír Harinek

Mgr. Lenka Dziaková

Mgr. Barbora Holikova

Mgr. Peter Hvorka

Mgr. Petra Jaššáková

MUDr. Mária Krížová, PhD.

Mgr. Katarína Matejová, PhD.

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Mgr. Oľga Šupalová

PaedDr. Klaudia Tabačková, PhD.

MUDr. Mgr. Vladislav Vršanský

 

 

Výskum

Výskumné projekty

2013 – 2015
1/0087/13 VEGA Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov)
hlavný riešiteľ Juraj Holdoš
zástupca vedúceho projektu Róbert Ďurka

2013 – 2015
1/0128/13 VEGA Longitudinálne sledovanie vplyvu sociálno-psychologického výcviku na schopnosť zvládania záťaže u študentov pomáhajúcich profesií
hlavná riešiteľka Zuzana Škodová
zástupkyňa Petra Lajčiaková
člen riešiteľského kolektívu Róbert Ďurka

2012 – 2015
PD2/FFKU/2012/02 Humor a osobnosť typu D
hlavný riešiteľ Róbert Ďurka

2012 – 2015
PD2/FFKU/2012/02 Moral judgment competence in relation to selected constructs: wisdom, self-esteem and personality traits
hlavná riešiteľka Petra Lajčiaková

2012 – 2014
GAP407/12/2432 Komplexita ako výraz psychického života jedinca
člen riešiteľského kolektívu Vladimír Chrz

2010 – 2012
1/0836/10 VEGA Diagnostika psychologicky integrovaného človeka v kontexte copingu a rozhodovania

2010 – 2011
1/0826/10 VEGA Kognitívna diverzita pri morálnom hodnotení
hlavná riešiteľka Petra Lajčiaková
členka riešiteľského kolektívu Klaudia Tabačková

2009 – 2011
3/7052/09-11 KEGA Program motivačného pôsobenia vo vyučovaní slovenského jazyka
zástupca vedúceho projektu Juraj Holdoš
členka riešiteľského kolektívu Klaudia Tabačková

2006 – 2009
20-049105 APVV Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych detí členka riešiteľského kolektívu Klaudia Danišková

2006 – 2008
GA406/06/1577 Analýza textu ako výskumný a diagnostický nástroj
člen riešiteľského kolektívu Vladimír Chrz

2004 – 2006
IAA7025402 Životný príbeh a umelecké dielo
hlavný riešiteľ Ivo Čermák

Publikácie

Výber z publikačnej činnosti

M o n o g r a f i e

Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku / Markovičová, K., Holdoš, J., Lapko, R. – Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0585-9

Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy (Qualitative analysis of texts: four approaches) / Řiháček, T., Čermák, I., Hytych. R. – Brno: MUNI Press, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2

Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy / Čermák, I., Fikarová, T. – Nové Zámky: Psychoprof, 2012. ISBN 978-80-893-2212-1

Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace / Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V. a kol. – Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-1707-4

Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová / Kodrlová, I., Čermák, I. – Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1524-2

Psychológia morálky / Lajčiaková, P. – Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-569-3

Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu / Chrz, V. – Praha: PsÚ AV ČR, 2007. ISBN 978-80-86174-11-2

Inteligence a školní výkon ve vývoji a vzájemných souvislostech / Dan, J. – Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. ISBN 80-210-2948-X

Psychologická diagnostika s testem WISC-III-UK / Dan, J. – Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2000. ISBN 80-238-6056-9

 

K a p i t o l y   v   m o n o g r a f i á ch

Případ Sarah Kaneové a Psychóza ve 4.48: regrese, ironie a suicidum / Čermák, I., Chrz, V. – In: Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace / Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V. a kol. – Praha: Grada Publishing, 2010, 233-255. ISBN 978-80-247-1707-4

Exploring human narrative intelligence with NOI / Hiles, D., Čermák, I., Chrz, V. – In: Robinson, D., Fisher, P., Yeadon-Lee, T., Robinson, S. J., Woodcock, P. (eds.): Narrative, Memory, and Ordinary Lives – Huddersfield: University of Huddersfield, 2010, 107-121. ISBN 978-1-86218-090-1

Neštěstí, krizové události, katastrofy a jedinec / Kohoutek, T., Špok, D., Čermák, I. – In: Psychologie katastrofické události / Kohoutek, T., Čermák, I. (eds.) – Praha: Academia, 2009, 18-92. ISBN 978-80-200-1816-8

Narrative Oriented Inquiry: A Dynamic Framework for Good Practice / Hiles, D., Čermák, I., Chrz, V. – In: Robinson, D., Fisher, P., Yeadon-Lee, T., Robinson, S. J., Woodcock, P. (eds.): Narrative, Memory, and Identities – Huddersfield: University of Huddersfield, 2009, 53-65. ISBN 978-1-86218-073-4

Between the Worlds of the Disabled and the Healthy: A Narrative Analysis of Autobiographical Conversations / Chrz, V., Čermák, I., Chrzová, D. – In: Robinson, D., Fisher, P., Yeadon-Lee, T., Robinson, S. J., Woodcock, P. (eds.): Narrative, Memory, and Identities. Huddersfield: University of Huddersfield, 2009, 11-19. ISBN 978-1-86218-073-4

„Ordinary Life“ as Polyphonic Composition / Chrz, V., Čermák, I. – In: Robinson, D., Fisher, P., Gilzean, N., Lee, T., Robinson, S. J., Woodcock, P. (eds.): Narratives and Fictions: An Interdisciplinary Approach – Huddersfield: University of Huddersfield, 2008, 1-8. ISBN 978-1-86218-063-5

Narrative Psychology / Hiles, D., Čermák, I. – In: The Sage Handbook of Qualitative Research in Psychology / Willig, C., Stainton-Rogers, W. (eds.) – London: Sage Publications, 2008, 147-164. ISBN 978-1-4129-0780-2

Cancer, Finitude and Life Configuration / Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. – In: Milnes, K., Horrocks, CH., Kelly, N., Roberts, B., Robinson, D. (eds.): Narrative, Memory and Knowledge. Huddersfield: University of Huddersfield Press, 2006, 149-158. ISBN 978-1-86218-090-1


Š t ú d i e   v   č a s o p i s o ch
Osobnosť typu D v populácii slovenských univerzitných študentov: Psychometrické kvality dotazníka DS14 / Ďurka, R., Ruch, W. – Československá psychologie, LVIII, 1, 2014, 51-60. ISSN 0009- 062X 

Závislosť vysokoškolákov od internetu (Addiction of university/college students on the internet) / Holdoš, J. – Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2, 2013, 162-174. ISSN 0555-5574

The effect of personality traits and psychosocial training on burnout syndrome among healthcare students / Škodová, Z., Lajčiaková, P. – Nurse Education Today, 33, 11, 2013, 1311-1315. ISSN 0260-6917

Sociálna inhibícia a negatívna afektivita a ich vzťah ku závislosti od internetu / Ďurka, R., Holdoš, J. – Sociálna a duchovná revue, 4, 4, 2013, 36-44. ISSN 1338-29

Psychotherapist development: Integration as a way to autonomy / Řiháček, T., Danelová, E., Čermák, I. – Psychotherapy Research, 22, 5, 2012, 556-569. ISSN 1050-3307

Analýza profilu osobného zmyslu života adolescentov / Lajčiaková, P. – Sociálne a politické analýzy, 6, 1, 2012, 90-104. ISSN 1337-5555

Gender a morálka / Lajčiaková, P. – Ostium, internetový časopis pre humanitné vedy, 8, 4, 2012. ISSN 1336-6556

Podoby a formy aktivní imaginace: Návrh konceptuálního rámce / Chrz, V. – Československá psychologie, 55, 2, 2011, 97-111. ISSN 0009-062X 

Do you fear of being laughed at? (Maybe you suffer from gelotophobia) / Ďurka, R. – Ars Aeterna, 3, 1, 2011, 80-93. ISSN 1337-9291 

Interpretace v narativním přístupu / Chrz, V., Čermák, I. – Teorie vědy/Theory of science: časopis pro mezioborová zkoumání vědy, 33, 3, 2011, 415-443. ISSN 1804-6347

Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti / Danišková, K. – Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 4, 2008, 332-341. ISSN 0555-5574

Studying dialogical selves dialogically: Multiple-horizon analysis of critical moments in the working life of theatre actors in two cultures / Lindén, J., Čermák, I. – Qualitative Research , 7, 1, 2007, 45-62. ISSN 1468-7941

Genre as a tool of interpretation. The individual in the context of culture / Chrz, V., Čermák, I. – Československá psychologie, 51, supplement, 2007, 70-79. ISSN 0009-062X

Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu: narativní přístup / Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. – Československá psychologie, 50, 6, 2006, 507-521. ISSN 0009-062X 

Žánry příběhů, které žijeme / Chrz, V., Čermák, I. – Československá psychologie, 49, 6, 2005, 481-495. ISSN 0009-062X

Psychologická diagnostika při výběru do profesí vyžadujících morální způsobilost / Dan, J. – Justiční praxe: časopis české justice, 51, 3, 2003, 186-192. ISSN 1211-0825

 

U č e b n é   t e x t y

Ako spracovať výskum / Lajčiaková, P., Tabačková, K. – Ružomberok: Verbum Publishing, 2010. ISBN 978-80-8084-537-7

Tvorivosť - cesta k rozvoju osobnosti / Čavojová, V., Danišková, K. – Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. ISBN 978-80-8094-415-5

Nástenka

ipcko

proram alumni KnihaAbstraktFinal-page-001 

drogy pozv

Napísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Streda, 18 Február 2015 10:18)

Katedra politológie PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button


Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Katedra politológie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

telefón: + 421 44 43 22 708


vedúca katedry:

feckovaa

ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
andrea.bozekova[zavinac]ku.sk

 

 

 

sekretariát katedry: 

kudlickova kKatarína Kudličková
katarina.kudlickova[zavinac]ku.sk 

 

Štruktúra funkčných miest:

funkčné miesto profesor:

doc. Gaudenz B. Assenza, D. Phil. (Oxon), M.P.A., m.prof.         gaudenz_assenza

gaudenz.assenza[zavinac]ku.sk

 

 

miszlivetzprof. Ferenc Miszlivetz, PhD.
ferenc.miszlivetz[zavinac]ku.sk

 

 

 

funkčné miesto docent:

zudova leskova

doc.PhDr.Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
zlatica.zudovaleskova[zavinac]ku.sk

 

 

 

funkčné miesto odborný asistent:
koniar_ivanIvan Koniar, PhD.
ivan.koniar[zavinac]ku.sk
horemuzmPhDr. Martin Horemuž, PhD.
martin.horemuz[zavinac]ku.sk
 

stefanica ff

JuDr. Ján Štefanica, PhD.
jan.stefanica[zavinac]ku.sk

 

 

 

funkčné miesto asistent:

feckovaa

ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
andrea.bozekova[zavinac]ku.sk

 

 

externí spolupracovníci

Doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.

Ján Baňas, PhD.

doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Peter Zmátlo, PhD.

PhDr. Michal Marťák, PhD.

Juraj Holdoš, PhD.

Výskum

Publikácie

obalka

Tradícia spravodlivej vojny - Teória alebo teórie / Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2011., 237s. ISBN 978-80-8084-746-3. 

 

 

 

predná strana

 

Súčasná bezpečnostná politika Ruskej federácie a jej vybrané dimenzie Martin Horemuž PhD.,Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013, 261s. ISBN 978-80-8084-847-4

 

 

Nástenka

plagat OK-page-001

Snímek obrazovky 2014-10-22 v 20.27.25

klus

roman joch

butorovci

pdf2 Prednáška o slovenskom politickom myslení

 


Napísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Pondelok, 23 November 2015 15:05)

Katedra histórie PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button


Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Katedra histórie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

telefón: +421 44 43 22 708

vedúci katedry:
j_nemesdoc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
jaroslav.nemes[zavinac]ku.sk

 zástupca vedúceho katedry:
p_zmatloMgr. Peter Zmátlo, PhD.
peter.zmatlo[zavinac]ku.sk
metodik praxe:
m_martakPhDr. Michal Marťák, PhD.
michal.martak[zavinac]ku.sk


 

sekretariát katedry:
z_benczova
Ing. Zuzana Benczová
zuzana.benczova[zavinac]ku.sk
Štruktúra funkčných miest:

funkčné miesto profesor:

p_marekprof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
pavel.marek[zavinac]ku.sk

 d_papajik

prof. PhDr. David Papajík, PhD.
david.papajik[zavinac]ku.sk

 

 

funkčné miesto docent:

j_nemesdoc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
jaroslav.nemes[zavinac]ku.sk

 

 

r_vlcek

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
radomir.vlcek[zavinac]ku.sk

 

 

 

p_soltes

doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD.
peter.soltes[zavinac]ku.sk


 

 funkčné miesto odborný asistent:

m_babicMgr. Marek Babic, PhD.
marek.babic[zavinac]ku.sk
m_hutkaMgr. Miroslav Huťka, PhD.
miroslav.hutka[zavinac]ku.sk
p_olexak
PhDr. Peter Olexák, PhD.
peter.olexak[zavinac]ku.sk
p_zmatlo
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
peter.zmatlo[zavinac]ku.sk


 

m_martakPhDr. Michal Marťák, PhD.
michal.martak[zavinac]ku.sk

 

 

externí spolupracovníci:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
PaedDr. Štefan Kucík, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (Teologická fakulta KU)
PhDr. Víťazoslav Struhár
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
Mgr. Tomáš Godiš
Mgr. Ján Golian, PhD.

interní doktorandi:
Mgr. Monika Tatáriková
Mgr. Pavol Lukáč
Mgr. Matej Maruniak
PhDr. Daniela Nazadová
Mgr. Michal Mudroch
Mgr. Slavomír Zelenák
Mgr. Lukáš Tkáč
Mgr. Michal Čakloš
Mgr. Michaela Vieriková
Mgr. Erika Maliniaková
Mgr. Eliška Kozarcová

externí doktorandi:
Mgr. Baláž Peter
ThDr. Kubanovič Zlatko, PhD.
PaedDr. Mikulka Marián

Výskum

Publikácie

Nástenka

Pozvánka MitáčNapísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Štvrtok, 10 September 2015 07:24)

«ZačiatokPredchádzajúce123ĎalšíKoniec»

Strana 2 z 3