english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
NAVIGÁCIA: Home
Get the Flash Player to see this player.
-->
Pracoviská rektorátu
AddThis Social Bookmark ButtonKatedra slovenského jazyka a literatúry PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

telefón: +421 44 43 22 708

https://www.facebook.com/groups/119962091417597/

vedúca katedry:

d_balakova

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
balakova[zavinac]ff.ku.sk

 

 

zástupkyňa vedúcej katedry:

v_kovacova

PhDr. Viera Kováčová, PhD.
kovacova[zavinac]ff.ku.sk

 

 

 

k_vilcekovametodik praxe:
PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.
vilcekova[zavinac]ff.ku.sk


z_benczovasekretariát katedry:
Ing. Zuzana Benczová
benczova[zavinac]ff.ku.skŠtruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
m_ligosprof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
ligos[zavinac]ff.ku.sk
funkčné miesto emeritný profesor:
e_gombalaprof. PhDr. Edurard Gombala, CSc.
gombala[zavinac]ff.ku.sk
funkčné miesto docent:

d_balakovadoc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
balakova[zavinac]ff.ku.sk

 

 

funkčné miesto odborný asistent:

jana_juhasova_ksjlMgr. Jana Juhasová, PhD.
juhasovaksjl[zavinac]ff.ku.sk
v_kovacovaPhDr. Viera Kováčová, PhD.
kovacova[zavinac]ff.ku.ske_prihodovaPaedDr. Eva Príhodová, PhD.
prihodova[zavinac]ff.ku.sk
funkčné miesto asistent:

k_vilcekovaPaedDr. Katarína Vilčeková,
PhD.
vilcekova[zavinac]ff.ku.sk
spolupracovníci z iného pracoviska KU:
Mgr. Carlos Alonso Hidalgo, PhD.

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.

PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

Mgr. Peter Zmátlo, PhD.

externí spolupracovníci:
v_barborikMgr. Vladimír Barborík, CSc.

 

 

 

kisova_janaMgr. Jana Kišová,PhD.

 

 

 

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Mgr. Peter Šoltés, PhD.

 

Výskum

Vedecký výskum a pedagogické pôsobenie jednotlivých členov a spolupracovníkov KSJL:

 

DIDAKTIKA

Prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

–     garant študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, jazyk a kultúra Slovenska

–     výskumne sa zameriava na otázky didaktiky materinského jazyka, najmä na problematiku motivácie vo vyučovaní slovenského jazyka

–     vyučuje predmety teória vyučovania materinského jazyka, didaktika jazyka, didaktika slohu a komunikácie, základy medziľudskej komunikácie, psychológia ľudskej komunikácie

 

PaedDr. Katarína Vilčeková

–     výskumne sa zaoberá genologickými otázkami v staršej slovenskej literatúre,

–     vyučuje predmety staršia slovenská literatúra, didaktika literatúry, literárna exkurzia, je metodičkou praxe

 

LINGVISTIKA

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.

-      vedecky sa venuje otázkam frazeológie, komparatívnej frazeológie, konkrétne téme biblickej frazeológie

-      vyučuje predmety syntax, rétorika a rečová kultúra, morfematika,  frazeológia

 

PhDr. Viera Kováčová, PhD.

–     vedecky sa profiluje v rámci dialektológie, predovšetkým sa zaoberá problematikou aktuálneho vývoja slovenských nárečí, najmä východoslovenských (sotáckych)

–     vyučuje predmety fonetika a fonológia, morfológia, vývin slovenského jazyka, dialektológia

 

Mgr. Jana Kišová, PhD.

–     výskumne sa zaoberá sociolingvistikou, lexikológiou, skúma najmä problematiku neologizmov v slovenčine

–     vyučuje predmety úvod do štúdia jazyka, štylistika, psychológia ľudskej komunikácie

 

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

–     spolupracovník KSJL, publikuje v oblasti onomastiky, toponomastiky

–     vyučuje predmety staroslovienčina, slavistika, dejiny spisovnej slovenčiny

 

TEÓRIA A DEJINY LITERATÚRY

 

PaedDr. Edita Príhodová, PhD.

–     výskumne sa zameriava na otázky slovenskej medzivojnovej literatúry, katolíckej moderny, poetiky Janka Silana

–     vyučuje predmety literatúra národného obrodenia, interpretácia umeleckého textu, vybrané kapitoly z dejín slovenskej kultúry

 

Mgr. Jana Juhásová, PhD.

–     vedecky sa zaoberá problematikou básnickej modlitby, napríklad litanických postupov v poézii nadrealistov

–     vyučuje predmety teória literatúry, slovenská medzivojnová literatúra, tvorivé písanie, slovenská literatúra vo filmovom a dramatickom umení

 

Mgr. Vladimír Barborík, PhD.

–     vedecky sa profiluje v oblasti výskumu slovenskej prózy 20. storočia, zaoberá sa dielom Vincenta Šikulu, Gejzu Vámoša, Pavla Hrúza a iných

–     vyučuje predmety próza 1945-1989, súčasná slovenská literatúra, česká literatúra

 

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.

–     výskumne sa zameriava na otázky schematickej literatúry (50. roky 20. storočia)

–     vyučuje predmet slovenský realizmus

Publikácie

Výber z publikačnej činnosti členov KSJL:

2012:

janko_silan

Janko Silan Medziobdobie : janko_silan_cdvýber z publikovaných a nepublikovaných textov - Verbum - vydavateľstvo KU, 2012, ISBN 978-80-8084-928-3.

 

 

 

2011:

dynamika

Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie : (fond somatických frazém) / Dana Baláková. - 1. vyd. - Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2011. - 315 s. - ISBN 978-3-86006-368-2.

 

 

Kontexty_a_inpircie_KMKontexty a inšpirácie katolíckej moderny / ed. Edita Príhodová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2011. - 271 s. - ISBN 978-80-8084-779-1.

 

 

 

Mary_WardovMary Wardová - jej osobnosť a jej Inštitút / Henriette Petersová ; zodp. red. Edita Príhodová. - Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. - 806 s. - ISBN 978-80-89231-54-6.

 

 

Rozvjanie_motivcie_u_iakov_vo_vyuovan_sloveninyRozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny : (aktuálne výsledky výskumu a perspektívy) / Milan Ligoš, Beáta Murinová, Ivana Halašová, Tomáš Jablonský, Juraj Holdoš. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2011. - 337 s. - ISBN 978-80-8084-785-2.

 

 

2010:
phraseologishe_studien

Phraseologische Studien = Frazeologičeskije issledovanija : dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie = Dinamičeskije tendencii v slavjanskoj frazeologii / red. Dana Baláková, Harry Walter. - Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2010. - 356 s. - ISBN 978-3-86006-354-5.

 

Sotcke_nreiaSotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie / Viera Kováčová. - 1. vyd. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010. - 173 s. - ISBN 978-80-8084-549-0.

 

 

Varia_XVIIVaria XVII : zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov : (Liptovská Osada -Škutovky, 7.-9.11.2007) / zost. Viera Kováčová. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010. - 556 s. - ISBN 978-80-8084-550-6.

 

2009:

Aspekty_l-v_IIAspekty literárnovedné a jazykovedné II : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku / editorky Viera Kováčová, Dana Baláková, Jaromíra Šindelářová. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 238 s. - ISBN 978-80-8084-448-6.

 

Odborov_didaktikaOdborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. v Ružomberku 8.-9.9.2009 / ed. Edita Príhodová. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010. - 468 s. - ISBN 978-80-8084-562-9.

 

Vvin_sasnej_frazeolgieVývin súčasnej frazeológie : východiská, podoby, uplatňovanie, akceptácia / Jozef Mlacek, Dana Baláková, Viera Kováčová. - 1. vyd. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 221 s. - ISBN 978-80-8084-519-3.

 

 

Zklady_jazykovho_a_lit._vzdelvania_IZáklady jazykového a literárneho vzdelávania I. : úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry / Milan Ligoš. - 1. vyd. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 120 s. - ISBN 978-80-8084-429-5.

 

 

Zklady_jazyk._a_lit._vzdel._IIZáklady jazykového a literárneho vzdelávania II. : úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry / Milan Ligoš. - 1. vyd. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 145 s. - ISBN 978-80-8084-430-1.

 

 

Try_do_textryTúry do textúry I. [elektronický zdroj] : (alebo Keď z motyky vystrelí...) : zborník príspevkov zo študentskej konferencie / ed. Edita Príhodová. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM); 86 s. - Elektronický zborník. - ISBN 978-80-8084-432-5. - Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.

2007:

Aspekty_lit.-a_jv._Aspekty literárnovedné a jazykovedné : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku / editorky Dana Baláková, Viera Kováčová. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007. - 158 s. - ISBN 978-80-8084-194-2.

 

frazeologicke_studie_5Frazeologické štúdie V : princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii / editori Dana Baláková, Peter Ďurčo. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007. - 425 s. - ISBN 978-80-8084-204-8.

 

 

2006:

Oborov_didaktikaOdborová didaktika pri príprave učiteľa materinského jazyka a cudzieho jazyka = Fachdidaktik im Mutter-und Fremdsprachenunterricht : (slovenčina, čeština, nemčina) = (Slowakisch, Tschechisch, Deutsch) / editor Milan Ligoš. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006. - 455 s. - ISBN 80-8084-082-2.

 

2003:

Motivacne_a_duch

LIGOŠ, M. 2003.  Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka. Ružomberok :  FF  KU, 2003. 111 s. ISBN 80-89039-16-2. Elektronická verzia ISBN 978-80-8084-881-1, 2012.

 

 


 

 


 

NástenkaNapísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Streda, 23 Január 2013 15:41)

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Kontakt

Virtuálna prezentácia KRaNV

kontakt:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

telefón: +421 44 43 22 708

d_iskrovavedúca katedry:
ThDr. Daniela Iskrová, PhD.
Daniela.Iskrova[zavinac]ku.sk
ivan modorosizástupca vedúcej katedry:

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.
Ivan.Modorosi[zavinac]ku.sk

 

 

metodik praxe:
ThDr. Mária Nagranová, PhD.


kudlickova ksekretariát katedry
Katarína Kudličková
Katarina.Kudlickova[zavinac]ku.sk 

Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
j_moricovaprof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
Jana.Moricova[zavinac]ku.sk
funkčné miesto docent:
cabanp doc. ThDr. Peter Caban, PhD.

Peter.Caban[zavinac]ku.sk

j_trstenskydoc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.
Jozef.Trstensky[zavinac]ku.sk
funkčné miesto odborný asistent:
d_iskrovaThDr. Daniela Iskrová (sr. Júlia), PhD.
Daniela.Iskrova[zavinac]ku.sk
ivan modorosiIvan Moďoroši, PhD.
Ivan.Modorosi[zavinac]ku.sk
funkčné miesto asistent


spolupracovníci z iného pracoviska KU:
prof. ThDr. PaeDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
doc. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

externí spolupracovníci:
ThLic. Roman Seko

PhLic. Mgr. Ing. Branislav Kopal MA

Mgr.Štefan Hodža

ThDr. Mária Nagranová, PhD.

Výskum

Publikácie

Nástenka

word Tézy na skúšku  prof.Dudu - Kánonické právo


Napísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Štvrtok, 19 September 2013 14:03)

Katedra psychológie PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button


Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Katedra psychológie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

telefón: +421 44 43 22 708

lajciakovavedúca katedry:
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
lajciakova[zavinac]ff.ku.skkudlickova ksekretariát katedry:
Katarína Kudličková
kudlickova[zavinac]ff.ku.sk 

Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:

j_dandoc. PhDr. Jiři Dan, CSc., m. prof. KU
dan[zavinac]ff.ku.sk
i_cermakprof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
cermak[zavinac]ff.ku.sk
funkčné miesto odborný asistent:

durkaMgr. Róbert Ďurka, PhD.
robert.durka[zavinac]ff.ku.sk

j_holdosMgr. Juraj Holdoš, PhD.
holdos[zavinac]ff.ku.sk
lajciakovaPaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
lajciakova[zavinac]ff.ku.sk
externí spolupracovníci:
Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

MUDr. Mgr. Vladislav Vršanský

PaedDr. Klaudia Tabačková, PhD.

MUDr. Mária Krížová, PhD.

Mgr. Ľubomír Harinek

Mgr. Petra Jaššáková

PhDr. Gabriela Boldizsárová

Mgr. Katarína Matejová, PhD.

Mgr. Peter Hvorka

Mgr. Oľga Šupalová

 

 

Výskum

Publikácie

NástenkaNapísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Streda, 26 Február 2014 14:23)

Katedra politológie PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button


Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Katedra politológie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

telefón: + 421 44 43 22 708

feckovaa

vedúca katedry:

ScSLic. Andrea Božeková, PhD.

andrea.bozekova[zavinac]ff.ku.sk

 


kudlickova ksekretariát katedry:
Katarína Kudličková
kudlickova[zavinac]ff.ku.sk 

Štruktúra funkčných miest:

funkčné miesto profesor:


doc. Gaudenz B. Assenza, D. Phil. (Oxon), M.P.A., m.prof.         gaudenz_assenza

assenza[zavinac]ff.ku.sk

 

 

 

funkčné miesto odborný asistent:
koniar_ivanIvan Koniar, PhD.
koniar[zavinac]ff.ku.sk
horemuzmPhDr. Martin Horemuž, PhD.
martin.horemuz[zavinac]ff.ku.sk
 

v dzatkova


Mgr. Veronika Džatková, PhD.

veronika.dzatkova[zavinac]ff.ku.sk 

 

 

 

 

 

funkčné miesto asistent:

feckovaaScSLic. Andrea Božeková, PhD.

andrea.feckova[zavinac]ff.ku.sk

 

 

externí spolupracovníci

Doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.

Ján Baňas, PhD.

Peter Šoltés, PhD.

Peter Zmátlo, PhD.

PhDr. Peter Olexák, PhD.

PhDr. Michal Marťák, PhD.

Doc. Martin Klus, PhD.

Juraj Holdoš, PhD.

PhDr. Gabriela Boldizsárová

Výskum

Publikácie

obalka

Tradícia spravodlivej vojny - Teória alebo teórie / Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2011., 237s. ISBN 978-80-8084-746-3. 

 

 

 

predná strana

 

Súčasná bezpečnostná politika Ruskej federácie a jej vybrané dimenzie Martin Horemuž PhD.,Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013, 261s. ISBN 978-80-8084-847-4

 

 

Nástenka

klus

roman joch

butorovci

pdf2 Prednáška o slovenskom politickom myslení

 


Napísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Utorok, 25 Marec 2014 17:00)

Katedra histórie PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button


Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Katedra histórie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

telefón: +421 44 43 22 708

j_nemesvedúci katedry:
Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
nemes[zavinac]ff.ku.sk
p_zmatlozástupca vedúceho katedry:
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
zmatlo[zavinac]ff.ku.skm_martakmetodik praxe:
PhDr. Michal Marťák, PhD.
martak[zavinac]ff.ku.skz_benczovasekretariát katedry:
Ing. Zuzana Benczová
benczova[zavinac]ff.ku.sk
Štruktúra funkčných miest:

funkčné miesto profesor:

p_marekprof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
marek[zavinac]ff.ku.sk

funkčné miesto docent:

d_papajikprof. PhDr. David Papajík, PhD.
papajik[zavinac]ff.ku.sk

 

 

r_vlcek

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

radomir.vlcek[zavinac]ff.ku.sk

 

 

 

funkčné miesto odborný asistent:
m_babicMgr. Marek Babic, PhD.
babic[zavinac]ff.ku.sk
m_hutkaMgr. Miroslav Huťka, PhD.
hutka[zavinac]ff.ku.sk
j_nemesMgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
nemes[zavinac]ff.ku.sk
p_olexakPhDr. Peter Olexák, PhD.
olexak[zavinac]ff.ku.sk
p_soltesMgr. Peter Šoltés, PhD.
soltes[zavinac]ff.ku.sk
p_zmatloMgr. Peter Zmátlo, PhD.
zmatlo[zavinac]ff.ku.sk


 

m_martakPhDr. Michal Marťák, PhD.
martak[zavinac]ff.ku.sk

 

 

externí spolupracovníci:

prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
PaedDr. Štefan Kucík, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (Teologická fakulta KU)
PhDr. Víťazoslav Struhár
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
PhDr. Martin Lupčo, PhD.
Mgr. Tomáš Godiš
doc. dr. Sándor Tóth


interní doktorandi:

Mgr. Erika Jackuliaková
Mgr. Eliška Kozarcová
Mgr. Igor Strnisko
Mgr. Michaela Vieriková
Mgr. Lukáš Tkáč
Mgr. Michal Čakloš
Mgr. Monika Tatáriková
Mgr. Pavol Lukáč


externí doktorandi:

externí spolupracovníci:

 

Výskum

Publikácie

Nástenka

Pozvánka MitáčNapísal užívateľ Administrator    Aktualizované (Štvrtok, 03 Apríl 2014 11:17)

«ZačiatokPredchádzajúce123ĎalšíKoniec»

Strana 2 z 3